Kasutaja-ja müügitingimused

ÜLDTINGIMUSED

Kehtivad alates veebruarist 2022

Käesolevad Ideali oksjoniteenuste Üldtingimused määravad kindlaks 1) Kliendi registreerimise korra; 2) veebisaidilt [www.idealauto.ee] juurdepääsetava oksjoniplatvormi kasutamise internetis; 3) oksjoniprotsessi, kaasa arvatud pakkumiste tegemise; 4) Ideali poolt pakutavate muude teenuste kasutamise; 5) vastutuse; ja 6) maksetingimused. Lugege Üldtingimused hoolikalt läbi, sest Klient peab kinnitama kasutajakonto registreerimisel, et on lugenud Üldtingimused läbi, ta mõistab ja nõustub nendega ning on teadlik, et need on talle õiguslikult siduvad. Kui Klient ei nõustu Üldtingimustega, siis ei võimaldata talle juurdepääsu veebisaidile ja ta ei saa Teenuseid kasutada.

Loetakse, et Ideal ja Klient on astunud lepingulisse suhtesse vastavalt Üldtingimustele.

1. MÕISTED

Järgmistel mõistetel on Üldtingimustes allpool täpsustatud tähendus. Üldtingimustes ainsuses kasutatud sõnad hõlmavad ka mitmust ja vastupidi.

1.1. Ideal – OÜ Ideal Auto (Eesti registreeritud äriühing, registrikood: 14103554, asukoht: Peterburi tee 47c, Tallinn, Harju maakond, Eesti);

1.2. Isikuandmed – igasugune info, mis võimaldab otseselt või kaudselt, eraldi või muu olemasoleva infoga kombineeritult tuvastada füüsilist isikut, nagu nimi, meiliaadress, IP-aadress, isikukood, foto, kirjeldus, telefoninumber jne;

1.3. Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes on nõustunud Üldtingimustega ja kes on astunud Teenuste kasutamiseks Idealiga lepingulisse suhtesse;

1.4. Konto – Veebisaidil registreeritud Kliendi isiklik kasutajakonto;

1.5. Müüja – Oksjonil müüdava Oksjonieseme omanik;

1.6. Oksjon – Ideali poolt Veebisaidil asuval internetiplatvormil korraldatud Oksjonieseme enampakkumine;

1.7. Oksjoniese – Oksjonil müügiks pakutav sõiduk või muu vara;

1.8. Oksjonitasu – Oksjoniesemele võidupakkumise teinud Kliendi poolt Idealile maksmisele kuuluv tasu, mille suurus oleneb Oksjonieseme müügihinnast;

1.9. Pool – Ideal või Klient;

1.10. Privaatsustingimused – Ideali privaatsustingimused, mis sisaldavad infot Kliendi isikuandmete töötlemise kohta, sealhulgas Kliendi kui andmesubjekti õigusi, ja mis on saadaval veebisaidilt [www.idealauto.ee/privaatsustingimused];

1.11. Teenused – kõik Ideali poolt Kliendile osutatavad teenused seoses Oksjonite korraldamise ja Kontode haldusega, aga ka lisateenused nagu tehnilise tõrke garantii, transporditeenused jne, mille Klient eraldi tellib;

1.12. Veebisait – igasugune mistahes kujul veebisaidil [https://idealauto.ee/andmekaitsetingimused/]

1.13. või selle mõnel alamdomeenil või nende kaudu kasutatav sisu;

1.14. Üldtingimused – Teenuste osutamist reguleerivad käesoleva dokumendiga kindlaks määratud või sellele viidates lisatud tingimused.

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Käesolevad Üldtingimused jõustuvad Ideali ja Kliendi vahel siis, kui Klient registreerub Teenuste kasutajaks ja saab juurdepääsu Kontole.

2.2. Ideal jätab endale õiguse käesolevaid Üldtingimusi omal äranägemisel muuta või asendada, teatades sellest Veebisaidi kaudu ette. Klient peab seetõttu Veebisaidilt korrapäraselt kontrollima Üldtingimuste kõige ajakohasemat versiooni. Kui Klienti on eespool kirjeldatud viisil muudatustest teavitatud ja ta jätkab Teenuste kasutamist, siis peetakse seda temapoolseks 2 nõustumiseks muudetud Üldtingimustega. Muudetud Üldtingimused jõustuvad 5 päeva pärast eespool nimetatud teatavaks tegemist hoolimata sellest, kas Teenuseid kasutatakse või mitte.

2.3. Üldtingimused moodustavad kogu Ideali ja Kliendi vahelise kokkuleppe Üldtingimustes reguleeritud teemades ja asendavad kõiki eelnevaid samasisulisi kokkuleppeid Ideali ja Kliendi vahel, kui Ideal ja Klient ei lepi omavahel kirjalikult kokku teisiti.

2.4. Ideal osutab Teenuseid “nagu on” (ing. k “as is”) ja “kui on saadaval” põhimõttel. Ideal ei garanteeri, et Oksjoniese on saadaval igal ajal ja et see on heas seisukorras. Kuna Oksjoniese on kasutatud, siis võib sellel esineda puudusi, kui ei ole selgelt teisiti märgitud. Ideal ei anna Oksjonieseme suhtes mistahes garantiisid või tagatisi ning Ideali vastutus on seadusega ette nähtud piirides maksimaalses ulatuses välistatud.

2.5. Kui Klient ei täida Üldtingimusi, on Idealil õigus peatada ajutiselt Teenuste osutamine Kliendile ja nõuda, et Klient lõpetaks Üldtingimuste rikkumise hiljemalt 3 päeva jooksul. Kui Klient ei lõpeta määratud tähtaja jooksul Üldtingimuste rikkumist, on Idealil õigus blokeerida Kliendi juurdepääs Kontole ja/või Konto kustutada.

2.6. Ideal müüb Oksjonil pakutavat Oksjonieset Müüja nimel. Selguse huvides, Ideal on müügitehingu vahendaja ja müügileping sõlmitakse Müüja ja Kliendi vahel. Kliendil on keelatud pöörduda Müüja poole ja teha ettepanek või soetada Oksjoniese otse Müüjalt.

3. KONTO REGISTREERIMINE

3.1. Klient peab registreeruma ja saama juurdepääsu oma isiklikule Kontole, et ta saaks Veebisaiti ja Teenuseid kasutada ning Oksjonil pakkumisi teha.

3.2. Kliendil (juriidilise isiku puhul tema volitatud esindajal) on õigus Konto registreerida ja Teenuseid kasutada ainult tingimusel, et ta on vähemalt 18-aastane.

3.3. Klient peab sisestama Konto registreerimiseks registreerimisvormil nõutud andmed ja valima kasutajanime. Kliendi poolt valitud kasutajanimi peab olema unikaalne, erinema kõigist muudest juba registreeritud kasutajanimedest ega tohi olla üldiselt tunnustatud sotsiaalsete normide järgi mingil viisil solvav.

3.4. Klient peab sisestama ka oma meiliaadressi ja looma parooli, mis võimaldab tal Kontole sisse logida. Klient vastutab ainuisikuliselt oma Konto parooli ja kasutajainfo kaitsmise eest ning peab tagama oma sisselogimisandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

3.5. Klient peab Konto registreerimisel lugema läbi Üldtingimused ja vajutama registreerimise lõpule viimiseks valikule “Olen nõus”. Vajutades “Olen nõus” kinnitab Klient et kogu Ideali poolt antud info on selge ja mõistetav ning et ta nõustub Üldtingimustega.

3.6. Kui Klient ei sisesta käesolevas 3. osas nimetatud õiget infot, siis on registreerumine puudulik ja seetõttu kehtetu ning Klient ei saa sel juhul juurdepääsu Kontole.

3.7. Klient vastutab Kontole juurdepääsu, Konto kontrollimise ja turvalisuse eest. Idealil on õigus eeldada, et igaüks, kes kasutab Kliendi kasutajanime ja parooli, on Kliendi poolt volitatud seda tegema, ja Klient vastutab ja võtab endale kogu riski seoses tema Konto kasutamisega ükskõik millise volitamata kolmanda isiku poolt kuni sellest Idealile teatamiseni. Klient peab muutma viivitamata oma parooli ja teatama Idealile, kui volitamata kolmandad isikud on saanud tema sisselogimisandmed teada või kui tema Konto on ohustatud või mõnele kolmandale isikule kasutatav. Ideal blokeerib sellise info saamisel kliendi Konto viivitamata, ent mitte hiljem kui 8 töötunni jooksul.

3.8. Kliendil ei ole õigust:

3.8.1. oma Kontot kellelegi loovutada, seda võõrandada, rendile anda ega muul viisil üle anda;

3.8.2. luua ebaseaduslikke, võlts- ega petukontosid;

3.8.3. kasutada Kontot valepakkumiste ja selliste pakkumiste tegemiseks, mida ta ei kavatse täita.

3.9. Klient peab tagama, et registreerumiseks ja/või Kontole või veebisaidile sisse logimiseks kasutataval arvutiriistvaral, tarkvaral või muudel seadmetel on aktiveeritud kõik mõistlikud ja ajakohased turbemeetmed (kaasa arvatud muu hulgas tulemüürid, viiruse- ja pahavaratõrje 3 tarkvara) ja Klient vastutab kõigi tagajärgede eest, mis tulenevad tema arvuti, nutitelefoni, tahvli või muu seadme ebapiisavast kaitsmisest.

3.10. Kui Klient Kontot väärkasutab või rikub muul viisil Üldtingimusi, siis on Idealil õigus ilma ette teatamata:

3.10.1. takistada Klienti Kontole sisse logimast vastava probleemi uurimise ajal,

3.10.2. blokeerida Kliendi juurdepääs Veebisaidile või

3.10.3. kustutada Kliendi Konto püsivalt.

3.11. Kliendil on igal ajal õigus oma Konto sulgeda. Sel juhul kehtivad Üldtingimused edasi seoses toimingutega, mille Klient tegi Veebisaidil enne Konto sulgemist, ja/või seoses enne seda kasutatud Teenustega.

4. OKSJONIPROTSESS

4.1. Üldtingimused

4.1.1. Iga Oksjoniese on läbinud põhjaliku ülevaatuse Ideali poolt ja Ideal annab talle maksimaalses teadaolevas ulatuses infot selle seisukorra, välimuse, võimalike puuduste, hooldusajaloo ja muu sellise kohta.

4.1.2. Kui ei ole öeldud teisiti, siis on iga Oksjoniese varem kasutatud ja Ideal on teinud kõik endast oleneva Oksjonieseme tegeliku seisukorra kindlaks tegemiseks ja kirjeldamiseks. Klient peab sellele vaatamata mõistma ja nõustuma, et erinevad Oksjonieseme külge kinnitamata/fikseerimata osad võivad olla puudu hoolimata sellest, et Ideal on teinud kõik endast oleneva Oksjonieseme seisukorra kirjeldamiseks. Selliste puuduvate osade hulka võivad näiteks kuuluda ohukolmnurk, varurehv, rehviparanduskomplekt, põrandamatid, tungraud, varuvõtmed, erinevad Oksjoniesemega seotud dokumendid (nt hooldusraamat) jne. Puuduvaid osi ei peeta oluliseks puuduseks ja need ei anna Kliendile õigust kasutada õiguskaitsevahendeid, sh nõuda hinna alandamist, kahju hüvitamist või ostust taganeda.

4.1.3. Idealil on õigus ette teatamata ja selgitusi andmata eemaldada ükskõik milline Oksjoniese Veebisaidilt enne enampakkumise algust või selle toimumise ajal. Klient nõustub, et seda ei loeta Üldtingimuste rikkumiseks ning see ei ole aluseks Kliendi poolt Ideali vastu nõuete esitamiseks.

4.1.4. Idealil on õigus keelduda pakkumiste vastuvõtmisest ja Oksjonieseme müümisest ning õigus korraldada Oksjoniesemele kordusoksjon, kui esinevad tehnilised vead või muud sellist otsust toetavad põhjused.

4.1.5. Idealil on õigus Oksjon peatada, tekkinud probleemid lahendada ja Oksjoni pidamiseks uus aeg ette näha, teavitades sellest Kliente, kes on katkestatud Oksjonil pakkumisi teinud, kui Veebisait jookseb kokku, sellel esinevad tehnilised vead või kui Oksjoni nõuetekohane läbiviimine on muudmoodi takistatud.

4.1.6. Kui Oksjonieset on kirjeldatud mitmes keeles ja erinevate keeleversioonide vahel esineb vastuolu, siis peetakse kehtivaks eestikeelset sõnastust.

4.1.7. Kui Klient võidab oksjoni, edastab Ideal Kliendile võitmise osas teate. Kui Klient on Idealile tagastanud allkirjastatud kinnituskirja Oksjonieseme ostusoovi osas, loetakse Oksjonieseme suhtes müügileping Ostja ja Müüja vahel sõlmituks.

4.1.8. Kui Oksjoniese on kantud registrisse, siis toimub selle ümber vormistamine seadusega ettenähtud korras. Kui Klient läheb järele Oksjoniesemele, mille eest ta on täielikult tasunud, siis saab ta kätte juba tema nimele vormistatud Oksjonieseme, kui Pooled ei lepi omavahel muudmoodi kokku.

4.1.9. Kõik Oksjoniesemed müüakse ilma kehtiva kindlustuseta. Klient on ainuisikuliselt vastutav Oksjoniesemele kehtiva kindlustuslepingu sõlmimise eest enne, kui ta selle vastu võtab.

4.2. Pakkumine

4.2.1. Oksjoniese on kõigile näha, ent pakkumisi võivad teha ainult registreeritud ja sisse loginud kasutajad. Klient võib teha Oksjonil pakkumise igal ajal kuni Oksjoni lõppemiseni. Tehtud pakkumine on Kliendile siduv, kui tema pakkumine osutub võitvaks pakkumiseks, kui Üldtingimustega ei ole teisiti ette nähtud.

4.2.2. Klient peab pakkumise tegemiseks järgima Veebisaidil antud juhiseid. Pakkumisi saab teha Kliendi poolt määratud fikseeritud piirhinnaga pakkumiste või Kliendi poolt eraldi tehtavate pakkumistena.

4.2.3. Teised Oksjonil osalejad ei näe Kliendi kõrgeima pakkumise täpset summat, ent kui ükskõik mis ajal on Kliendi pakkumine võitev pakkumine, siis näevad teised, et Klient on teinud kõrgeima pakkumise ja nad näevad ka selle suurust. Kliendi pakkumist peetakse kõrgeimaks ja võitvaks pakkumiseks, kui teised Oksjonil osalejad ei tee Oksjoni käigus kõrgemat pakkumist. Kui Oksjoni käigus ületatakse Kliendi fikseeritud piirhinda, siis teavitatakse Klienti sellest ja tal on võimalik oma pakkumist suurendada.

4.2.4. Oksjonil tehtud pakkumine Oksjoniesemele katab ainult Oksjonieseme ostuhinna. Klient peab lisaks sellele maksma ka Oksjonitasu, mis lisatakse lõplikule võitvale pakkumisele vastavalt käesolevate Üldtingimuste 5. peatükile.

4.2.5. Kui Klient teeb pakkumise kogemata või ei soovi muul põhjusel olla oma pakkumisega soetud, siis on Kliendil võimalus oma pakkumine tagasi võtta, ent seda üksnes tingimusel, et ta saadab Idealile meiliga vastava taotluse vähemalt 5 tundi enne vastava Oksjoni ametlikku lõpuaega.

4.2.6. Klient tohib teha pakkumise Oksjoniesemele ainult enda nimel. Kui Klient teeb pakkumise muu isiku nimel, tegutsedes seega kolmanda isiku esindajana, siis võtab Klient endale täieliku vastutuse pakkumise eest ja Idealil on õigus pidada sellist pakkumist Kliendi poolt enda nimel tehtud pakkumiseks.

4.2.7. Kliendil on keelatud:

4.2.7.1. osaleda tema enda poolt müüki pandud (mis tähendab, et Klient on ka Müüja) Oksjoniesemetele pakkumiste tegemisel;

4.2.7.2. manipuleerida pakkumiste tegemisega ükskõik millisel viisil.

4.3. Oksjoni lõpp

4.3.1. Igal Oksjoniesemel on määratud oksjoniaeg koos pikendatud mahaloendusega Oksjoni lõpuni, mis on näha iga Oksjonieseme kirjelduses.

4.3.2. Kui iga Oksjonieseme puhul selle kirjelduses eraldi näidatud lõpliku mahaloenduse ajal on tehtud uus pakkumine, siis pikeneb Oksjon kirjelduses täpsustatud ajavahemiku võrra. Kui selle ajavahemiku jooksul viimasest pakkumisest ei ole tehtud uusi pakkumisi, siis on Oksjon jõudnud lõpule ja sulgub. Oksjoni lõpp on ajaliselt muutuv, olenedes viimase hetke pakkumistest, ega ole seetõttu prognoositav.

4.3.3. Oksjon kuulutatakse edukaks ja seega lõppenuks, kui keegi on teinud sellise pakkumise Oksjoniesemele, mis ületab miinimumsummat, millega Müüja on nõustunud müüma. Punktis 4.3.2 täpsustatud Oksjoniaja lõppemisel ilmub vastava Oksjonieseme kõrvale info selle kohta, kas kõik eeltingimused on täidetud ja et ese on müüdud kõrgeima pakkumise teinud isikule.

4.3.4. Oksjonit peetakse lõppenuks ka siis, kui miinimumsummani ei ole jõutud, ent sel juhul ei kuulutata seda edukaks, mis tähendab et sel juhul ei ole edukaid pakkumise tegijaid, kellel oleks õigus Oksjoniese osta. Sel juhul teatab Ideal Müüjale Oksjonil tehtud kõrgeima pakkumise ja Müüjal on õigus otsustada, kas ta võtab selle vastu või lükkab tagasi. Klient mõistab ja nõustub, et see protseduur nõuab Ideali ja Müüja vahelist suhtlemist ja et selleks võib kuluda 24 tundi või nädalavahetusel ka kauem.

4.3.5. Kui Oksjon lõpeb kahe võrdse pakkumisega samas summas, siis peetakse võitvaks neist kahest esimesena tehtud pakkumist. Vaidluse korral on Idealil õigus otsustada, milline pakkumine loetakse võitvaks pakkumiseks.

4.3.6. Oksjoniesemele kõrgeima ja võitva pakkumise teinud Klient saab peagi pärast Oksjoni lõppu Idealilt teate selle kohta, et ta on pakkumise võitja. Klient saab pärast Oksjoni võitmist arve Oksjonieseme kohta koos maksejuhiste ja infoga Müüja kohta.

4.3.7. Võitnud pakkumise teinud Klient on kohustatud vastama pärast Oksjoni lõppu oma telefonile ja meilile, kui Ideal võtab temaga ühendust. Kui Idealil ei õnnestu Kliendiga ühendust saada 24 tunni jooksul pärast võidupakkumise tegemist, siis on Idealil õigus Oksjonitasule ja õigus anda Oksjonieseme ostmise võimalus Oksjoni algse võitja asemel teistele Oksjoniesemele pakkumisi teinud isikutele.

4.4. Oksjonieseme vastu võtmine

4.4.1. Klient saab Oksjonieseme vastu võtta pärast seda, kui Ideal on saanud kätte makse, kaasa arvatud Oksjonitasu, ja on saatnud Kliendile teate, et Oksjoniese on vastu võtmiseks valmis.

4.4.2. Klient peab Oksjonieseme vastu võtma 5 tööpäeva jooksul pärast seda, kui Ideal on saatnud talle vastu võtmise teate. Vastu võtmise aeg peab jääma Ideali tavalise tööaja sisse, kui Pooled ei lepi omavahel teisiti kokku. Ideali tööaeg on näidatud Veebisaidil.

4.4.3. Klient vastutab Oksjonieseme vedamise korraldamise eest ja tasub kõik Oksjoniesemega seotud transpordikulud. Ideal ei võta endale vastutust vedamise aga kohaletoimetamise eest, kui Pooled ei omavahel teisiti kokku leppinud.

4.4.4. Klient peab Oksjonieset vatu võttes esitama Idealile allkirjastatud kättesaamiskviitungi, mille ta leiab Veebisaidilt. Ideal ei anna ilma kättesaamiskviitungita Oksjonieset üle. Kui Klient kasutab Oksjonieseme vastu võtmiseks ja vedamiseks volitatud veofirmat, siis peab Kliendi nimel Oksjoniesemele järele minev isik esitama allkirjastatud kättesaamiskviitungi, Kliendi poolt allkirjastatud volituse ja isikut tõendava dokumendi.

4.4.5. Kui ostetud Oksjoniesemele ei minda järele 5 tööpäeva jooksul pärast seda, kui Ideal on saatnud vastu võtmise teate, siis maksab Klient iga Oksjonieseme puhul hoiutasu [10] eurot iga päeva kohta kuni Oksjonieseme vastu võtmiseni, kui Pooled ei lepi omavahel teisiti kokku.

4.4.6. Kui ostetud Oksjonieset ei ole vastu võetud 30 päeva jooksul pärast Oksjoni lõppu, siis tekib Idealil Oksjonieseme suhtes pandiõigus.

4.4.7. Kui Klient ei saa Oksjonieset vastu võtta kokkulepitud kuupäeval ja kellaajal, siis peab ta sellest viivitamata Idealile teatama.

4.5. Kaebused

4.5.1. Klient kohustub Oksjonieset vastu võttes selle üle vaatama. Klient peab vajaduse korral viivitamata teatama Oksjonieseme kõigist puudustest ja esitama nende kohta detailse kirjelduse.

4.5.2. Oksjonieseme puudustest ja/või müügilepingu rikkumisest tulenevad pretensioonid esitab Klient Müüjale. Ideali Teenustega seonduvad pretensioonid esitab Klient Idealile.

4.5.3. Kõik kaebused tuleb esitada kirjalikult.

4.5.4. Kui Klient ei teavita puudustest õigeaegselt või ei esita selle kohta piisavalt detailset kirjeldust, siis ei või Klient toetuda Oksjonieseme mittevastavusele.

4.5.5. Kui Klient on füüsiline isik, siis peab ta teatama Oksjonieseme kõigist mittevastavustest kahe kuu jooksul pärast neist teadlikuks saamist.

4.5.6. Kui Klient on füüsiline isik, siis lahendatakse kõik Kliendi ja Ideali vahelised vaidlused läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, siis on Kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tarbimiskeskkonna osakonna (Endla 10a, 10122 Tallinn, https://www.ttja.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Endla 10a, 10122 Tallinn, https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine) poole vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või kohtusse. Lisainfo vaidluste kohtuvälise lahendamise kohta veebisaidilt www.ttja.ee ja www.komisjon.ee.

4.6. Taganemisõigus

4.6.1. Kui Klient on füüsiline isik, siis on tal õigus taganeda müügilepingust 14 päeva jooksul ilma oma otsust põhjendamata. Kui Klient taganeb müügilepingust pärast Oksjonieseme oma valdusesse võtmist, siis kannab Klient kõik Oksjonieseme tagastamisega seotud kulud.

5. TASUD JA MAKSED

5.1. Tasud

5.1.1. Veebisaidil Oksjoniesemele pakkumise tegemine on Kliendile tasuta. Ent kui Kliendi pakkumine osutub kõrgeimaks pakkumiseks, millega kaasneb Oksjonieseme ostukohustus, siis on tehtud pakkumine Kliendile siduv ja ta peab maksma Oksjonieseme eest ja tasuma Oksjonitasu.

5.1.2. Klient maksab lisaks Oksjonieseme ostuhinnale ka Veebisaidil Oksjonieseme kirjelduses nimetatud Oksjonitasu.

5.1.3. Juriidilisest isikust Klient maksab Idealile Oksjonitasu ka siis, kui Oksjonieseme müüki ei viida lõpule Kliendist tulenevate asjaolude tõttu.

5.2. Maksmine

5.2.1. Klient tasub Oksjonieseme ostuhinna ja Oksjonitasu 48 tunni jooksul pärast Idealilt arve saamist. Kui makse ei ole täies ulatuses Ideali kontole laekunud 5 päeva jooksul, lõpeb müügileping Ostja ja Müüja vahel automaatselt ning Idealil on punktis 5.3 toodud õigused.

5.2.2. Maksta saab pangaülekandega arvel näidatud kontole. Kui makse teeb keegi teine peale Kliendi, siis peab Klient sellest Idealile ette teatama.

5.2.3. Kui Klient asub väljaspool Eestit, siis peab ta täitma Üldtingimuste 7. peatükis sätestatud tingimusi.

5.3. Maksmata jätmine

5.3.1. Kui makset ei ole tehtud ja Ideal ei ole seda kätte saanud eespool täpsustatud aja jooksul ning müügileping on seetõttu lõppenud, siis on Idealil õigus:

5.3.1.1. Oksjonitasule; ja

5.3.1.2. anda Kliendile teine võimalus makse tegemiseks;

5.3.1.3. müüa Oksjoniese ilma Kliendile teatamata teise kõrgeima pakkumise teinud isikule;

5.3.1.4. otsustada panna Oksjoniese müüki uuel Oksjonil;

5.3.1.5. nõuda Kliendilt kulude katmist, kui käesoleva punkti kohane uus tehing või Oksjon toob Idealile kaasa lisakulud, nagu ladustamise, transpordi, müügi, kindlustuse ja muud sellised kulud, mis ei ole kaetud Oksjonieseme eest saadud uue hinnaga.

5.4. Käibemaks

5.4.1. Kõik Ideali poolt pakutavad Oksjoniesemed ja osutatavad Teenused sisaldavad käibemaksu. Kui Klient on juriidiline isik ja ekspordib oma ostu, siis kehtivad tema suhtes Üldtingimuste 7. peatüki tingimused.

5.5. Lisateenused

5.5.1. Ideal võib pakkuda Kliendile erinevaid lisateenuseid tasuta või täiendava teenustasu eest. Kui Ideal osutab selliseid lisateenuseid täiendava teenustasu eest, siis on see Veebisaidil vastavalt märgitud.

6. VASTUTUS JA VASTUTUSE PIIRAMINE

6.1. Ideal ei vastuta ühegi Kliendile või mõnele kolmandale isikule Kliendi poolt Teenuste kasutamise tulemusel osaks saada võivate tagajärgede, nõuete, pretensioonide, vastutuse, kahjude, tasude, kulude, kehavigastuste, trahvide, kohtukulude ega muu taolise hüvitamise eest hoolimata sellest, kas see/need olid ettenähtavad või mitte.

6.2. Ideali vastab üksnes Oksjonipidajana tegutsedes ostutatud Teenuste eest. Ideal ei vastuta mingil juhul Oksjonieseme seisukorra, selle puuduste või lepingutingimustele mittevastamise eest ega mõne võimaliku kolmanda isiku nõuete eest seoses Oksjoniesemega. Kui Klient avastab Oksjonieset vastu võttes või hiljem Oksjoniesemel mingi puuduse või 7 lepingutingimusele mittevastavuse, siis peab ta võtma ühendust otse Müüjaga, kelle vastutus on määratud kindlaks kohalduva õigusega. Järgmiste puuduste ja vigade eest ei vastuta ei Ideal ega Müüja:

6.2.1. puudused, mis olid nimetatud Oksjonieseme kirjelduses;

6.2.2. puudused, mida peetakse Oksjonieseme normaalseks kulumiseks;

6.2.3. puudused, mida Klient oleks pidanud märkama Oksjonieset vastu võttes ja millest ta oleks pidanud teatama Üldtingimuste punktis 4.5 toodud korras, kuid millest ta jättis nõuetekohaselt teatamata;

6.2.4. puudused, mida ei peeta normaalseks kulumiseks, kuid mida Klient oleks pidanud põhjendatult eeldama Oksjonieseme vanuse, seisukorra ja hinna tõttu.

6.3. Kui Klient on füüsiline isik, siis vastutab Müüja Oksjonieseme kõigi selliste mittevastavuste eest, mis ilmnevad kahe aasta jooksul alates Kliendi poolt Oksjonieseme vatu võtmise kuupäevast. Tarbijale müügi korral eeldatakse, et kõik mittevastavused, mis ilmnevad kuue kuu jooksul pärast Oksjonieseme kätte saamist, eksisteerisid juba enne üleandmist, kui selline eeldus ei ole vastuolus Oksjonieseme olemuse või puudusega.

6.4. Kui Idealil on põhjendatult alust kahtlustada, et Klient on oma Kontot või Teenuseid ükskõik millisel viisil väärkasutanud, siis võib Ideal piirata Kliendi võimalust Teenuseid kasutada või Oksjonitel pakkumisi teha või talle need täielikult keelata. Selliseks väärkasutamiseks peetakse muu hulgas eeskätt pakkumisprotsessiga manipuleerimist, Üldtingimuste rikkumist, pakkumiste tegemist ilma tegeliku kavatsuseta eset osta, otse Müüjaga ühenduse võtmist jms.

6.5. Kui Ideal ei vormista Oksjonieset ümber punktis 4.1.8 nimetatud viisil põhjustel, mille üle Idealil puudub kontroll, siis ei peeta Ideali selle eest vastutavaks. Selguse huvides täpsustatakse, et kui ümber vormistamine viibib käesoleva punkti tähenduses, siis ei mõjuta see Kliendi õigust võtta Oksjoniese vastu ja seda kasutada, samuti tema omandiõigust Oksjoniesemele.

6.6. Ideal vastutus oma Üldtingimustega kindlaks määratud kohustuste täitmise eest on piiratud otseste ja kirjalikult tõendatud kahjudega. Ideal ei vastuta mistahes kaudsete kahjude, sh saamata jäänud tulu eest.

6.7. Klient aktsepteerib, et Veebisaidi funktsionaalsus võib olla piiratud juhuslike tehniliste vigade tõttu ja et Idealil ei pruugi olla võimalik alati tagada Veebisaidi piiramatut laitmatult funktsioneerimist, pakkumiste korrektset registreerimist ja Oksjonite nõuetekohast toimimist. Kui seoses Oksjoni või Veebisaidiga esineb mingi viga, kõrvaldab Ideal selle esimesel võimalusel. Ideali ei vastuta ühegi kahju eest, mis saab Kliendile osaks Veebisaidi või Oksjoniprotsessi talitlushäire tagajärjel või kuna ta ei saanud neid soovitud viisil kasutada, ja seda ka juhul, kui pakkumisi ei registreeritud õigeaegselt tehnilise vea tõttu, kui võitva pakkumise tegijana võetakse ühendust vale pakkujaga või kui Ideali süsteemi on sisestatud valesti minimaalne summa, mille eest Müüja on nõustunud Oksjonieseme müüma vastavalt punktile 4.3.3, mistõttu tekib vajadus korraldada uus Oksjon.

6.8. Ideali ei peeta kohalduva õigusega lubatud ulatuses vastutavaks sellise võimaliku otsese ja kaudse kahju eest, mis saab Kliendile osaks Teenuste ja Oksjonite viibimise või tehniliste probleemide tõttu.

6.9. Ideali koguvastutus lepinguliste ja lepinguväliste kahjude eest on maksimaalselt piiratud 1 000 euroga.

6.10. Kui Klient rikub Üldtingimusi ja tema Konto seetõttu kustutatakse või teda takistatakse muudmoodi Veebisaiti ja/või Teenuseid kasutamast, siis on tal õigus uuesti registreerumiseks ainult Ideali kirjalikul nõusolekul.

6.11. Pooled ei vastuta kahjude eest ega oma Üldtingimustest tulenevate kohustuste täitmata jätmise eest vääramatu jõu esinemisel. Üldtingimuste tähenduses kuuluvad vääramatu jõu hulka ilma piiranguteta asjaolud, mille üle puudub oma kohustusi mittetäitval Poolel mõistlik kontroll, nagu maavärin, tulekahju, üleujutus, sõda, terrorism, pandeemia, tsiviil-, tööstus- või militaarrahutus, sabotaaž, streik või töösulg, epideemia, mäss, kommunaal- ja kommunikatsiooniteenuste tõrked ja katkestused, suur küberrünnak või valitsuse, kohtu- või reguleerivate asutuste tegevus. Vääramatut jõudu ei saa siiski pidada finantskohustuste täitmise takistuseks ja see ei vabasta nende täitmise kohustusest.

7. EKSPORTMÜÜK

7.1. Müük ja eksport Euroopa Liidu riikidesse KMKR numbriga

7.1.1. Kliendi poolt esitatud käibemaksukohustuslase registreerimisnumber peab olema kindlaks tehtav aadressil https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=EN.

7.1.2. Klient ei maksa Eesti käibemaksu Oksjonieseme, Oksjonitasu ja Ideali poolt osutatud muude Teenuste pealt, kuid on ainuisikuliselt vastutav oma ostu deklareerimise eest oma asu- või elukohariigis.

7.1.3. Punktile 7.1.2 vaatamata maksab Klient Eesti käibemaksule vastava summa ostuhinnalt Idealile tagatisena. Pärast Oksjonieseme vastu võtmist ja Eestist välja vedamist esitab Klient selle kohta tõendi ja palub Idealil tagatisraha tagasi maksta. Tõend tuleb saata Idealile meiliga. Ideal võib vajaduse korral nõuda lisainfot ja/või dokumente esitatud tõendi kinnituseks. Ideal peab saama tõendi kätte 14 kalendripäeva jooksul pärast selle väljastamist.

7.1.4. Et Ideal saaks tagastada käibemaksu katteks tasutud tagatisraha, peab Klient andma Idealile Oksjonioeset vastu võttes oma rahvusvahelise pangakontonumbri (IBAN) koos panga nime, SWIFT-koodi ja konto omaniku nimega. Idealil on aega kuni 14 päeva käibemaksu tagatisraha tagasi maksmiseks.

7.2. Müük ja eksport Euroopa Liidu riikidesse ilma KMKR numbrita

7.2.1. Klient maksab Eesti käibemaksu Oksjonieseme, Oksjonitasu ja Ideali poolt osutatud muude Teenuste pealt.

7.2.2. Käibemaks makstakse Idealile tagatisrahana. Pärast Oksjonieseme vastu võtmist ja Eestist välja vedamist esitab Klient selle kohta tõendi ja palub Idealil tagatisraha tagasi maksta. Tõend tuleb saata Idealile meiliga. Ideal võib vajaduse korral nõuda lisainfot ja/või dokumente esitatud tõendi kinnituseks. Ideal peab saama tõendi kätte 14 kalendripäeva jooksul pärast selle väljastamist.

7.2.3. Et Ideal saaks tagastada käibemaksu katteks tasutud tagatisraha, peab Klient andma Idealile Oksjoniobjektile järele minnes oma rahvusvahelise pangakontonumbri (IBAN) koos panga nime, SWIFT-koodi ja konto omaniku nimega. Idealil on aega kuni 14 päeva käibemaksu tagatisraha tagasi maksmiseks.

7.3. Müük ja eksport Euroopa Liidu välistesse riikidesse

7.3.1. Klient ei maksa Eesti käibemaksu mingite ostude, kaasa arvatud Oksjonitasu ja muude Teenuste pealt. Klient peab esitama käibemaksuvabastuse reeglite järgimise kinnituseks tõendi, et tegemist on äriühinguga, mis on registreeritud väljaspool Euroopa Liitu.

7.3.2. Punktile 7.3.1 vaatamata maksab Klient Eesti käibemaksule vastava summa ostuhinnalt Idealile tagatisena. Pärast Oksjonieseme vastu võtmist ja Eestist välja vedamist esitab Klient selle kohta tõendi ja palub Idealil tagatisraha tagasi maksta. Tõend tuleb saata Idealile meiliga. Ideal võib vajaduse korral nõuda lisainfot ja/või dokumente esitatud tõendi kinnituseks. Ideal peab saama tõendi kätte 14 kalendripäeva jooksul pärast selle väljastamist.

7.3.3. Et Ideal saaks tagastada käibemaksu katteks tasutud tagatisraha, peab Klient andma Idealile Oksjoniobjektile järele minnes oma rahvusvahelise pangakontonumbri (IBAN) koos panga nime, SWIFT-koodi ja konto omaniku nimega. Idealil on aega kuni 14 päeva käibemaksu tagatisraha tagasi maksmiseks.

8. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

8.1. Ideal töötleb Kliendi isikuandmeid vastavalt oma privaatsustingimuste sätetele ja tingimustele.

9. KOHALDUV ÕIGUS

9.1. Üldtingimuste ja nende tõlgendamise suhtes kohaldatakse Eesti õigust.

9.2. Ideal ja Klient teevad kõik endast oleneva Üldtingimustest tulenevate vaidluste lahendamiseks Poolte vaheliste läbirääkimiste teel. Kui Pooltel ei õnnestu kokkuleppele jõuda, siis pöördutakse selle lahendamiseks Harju Maakohtusse.

9.3. Kui Idealil ei õnnestu jõustada mõnda Üldtingimustest tulenevat õigust või tingimust, siis ei peeta seda neist õigustest loobumiseks.

9.4. Kui kohus hindab mõne Üldtingimuste punkti kehtetuks või mittekohalduvaks, siis jäävad Üldingimuste ülejäänud punktid kehtima.

10. MITMESUGUST

10.1. Pooled kohustuvad teatama üksteisele oma andmete, nagu nime/perekonnanime, aadressi, makseandmete jms muutumisest 5 kalendripäeva jooksul.

10.2. Idealil on õigus loovutada ühepoolselt oma kõik käesolevatest Üldtingimustest tulenevad õigused ja kohustused mõnele Idealiga seotud kolmandale isikule, teatades sellest Kliendile Veebisaidi kaudu või e-kirja teel.

10.3. Küsimustega käesolevate Üldtingimuste kohta saab pöörduda Ideali poole e-kirja teel, saates need aadressile auction@idealauto.ee või oksjon@idealauto.ee.