OÜ Ideal Auto oksjonikeskkonna andmekaitsetingimused

Tere tulemast lugema OÜ Ideal Auto (edaspidi Ideal Auto või meie) www.idealauto.ee oksjonikeskkonna (edaspidi Oksjonikeskkond) andmekaitsetingimusi. Soovime, et tunneksite end Oksjonikeskkonda kasutades või külastades turvaliselt ja mõistaksite, kuidas meie Oksjonikeskkonna kasutaja- ja müügitingimustes toodud eesmärkidel, so oksjonite korraldamiseks, kasutajakontode haldamiseks ja muude oksjoniteenuste osutamiseks Teie isikuandmeid (edaspidi ka andmed) kasutame.

Meil on õigus käesolevaid andmekaitsetingimusi ühepoolselt muuta, juhul kui muutuvad isikuandmete kaitset reguleerivad õigusaktid või meie enda andmetöötlus. Muudatuste tegemisest teavitame 1 kuu enne muudatuste jõustumist Oksjonikeskkonna veebilehel. Andmekaitsetingimuste uusim verisoon on alati kättesaadav www.idealauto.ee.

 

Mõisted

Selleks, et te neid andmekaitsetingimusi paremini mõistaksite, selgitame peamisi andmekaitsega seotud termineid.

 GDPR on Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (inglise keeles: general data protection regulation, (EU) 2016/679), mille rakendamine algas 25. mail 2018.a. ja mida kohaldatakse kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides.

 Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada nime, isikukoodi, asukohateabe, võrguidentifikaatori või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

 Töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine või muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

 Vastutav töötleja on isik, kes otsustab, miks ja kuidas isikuandmeid töödeldakse.

 Volitatud töötleja on isik, avaliku sektori asutus, amet või muu asutus, mis töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

Need andmekaitsetingimused kohalduvad, kui:

 • olete füüsilisest isikust Oksjonikeskkonna registreeritud kasutaja;
 • olete juriidilisest isikust Oksjonikeskkonna registreeritud kasutaja (edaspidi ka äriklient) esindaja;
 • olete avaldanud soovi saada meie uudiskirja või pakkumisi, e-posti või SMSi teel;
 • esitate lihtsalt infopäringu meie veebikeskkonna kaudu või e-kirja

 

1. Isikuandmete vastutav töötleja

OÜ Ideal Auto Registrikood: 14103554

Aadress: Peterburi tee 47/1, Tallinn 11415, Eesti E-post: info@idealautoauto.ee

 

2. Mis tüüpi isikuandmeid me kogume ja millistest allikatest me neid saame?

Kui registreerite ennast Oksjonikeskkonna kasutajaks, siis esitate oma andmed meile ise. Samuti esitate oma andmed meiega telefoni või e-posti teel kontakteerudes või esitades päringu Oksjonikeskkonna kontakteerumisvormi kaudu.

 • Tuvastamisandmed – eesnimi ja perekonnanimi, kasutajanimi ja parool, isikukood/sünniaeg (kogume alles müügilepingu vormistamise etapis).
 • Kontaktandmed – telefoninumber, e-posti aadress, arveaadress,
 • Teenuse andmed – info teie poolt Oksjonikeskkonnas tehtud pakkumiste, ostetud esemete, muude Ideal Auto poolt Oksjonikeskkonnas pakutavate teenuste kasutamise kohta, makstud tasude aga ka kasutaja- ja müügitingimuste rikkumiste
 • Makseandmed – teie poolt Ideal Autole makstud tasud, teie pangakonto rekvisiidid, ärikliendi puhul käibemaksukohustuslase
 • Võlaandmed – andmed kliendi võlgnevuste kohta, sh nõuete loovutamise

Kui kasutate Oksjonikeskkonda ja meie teenuseid ärikliendi esindaja või kontaktisikuna, siis esitate ise meile sellise suhtluse käigus järgmised isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, ärikliendi (ettevõte, keda esindate) nimi, e-posti aadress.

Eeldame, et sellised andmed on mõeldud ärialaseks suhtlemiseks ja nende hulgas ei ole privaatseid kontaktandmeid.

Kui kasutate Oksjonikeskkonda ja meie vastavaid teenuseid ärikliendi esindajana, siis võime saada Teie andmed ka Teie tööandjalt. Sellisel juhul eeldame, et Teie tööandjal on olemas õiguslik alus (Teie nõusolek, lepingu täitmise vajadus, õigustatud huvi, vms) Teie andmete edastamiseks meile ja ta on sellisest andmete edastamisest Teid informeerinud.

 

3. Mis eesmärgil ja millisel õiguslikul alusel me teie andmeid töötleme?

Töötleme Teie isikuandmeid erinevatel eesmärkidel. Olenemata töötlemise eesmärgist, peab igal eesmärgil andmete kasutamiseks olema õiguslik alus. Oma andmetöötlust hinnates oleme kindlaks teinud, et Meie poolt teie isikuandmete töötlemine toimub järgnevalt kirjeldatud neljal õiguslikul alusel.

 • Lepingu täitmiseks vajalik andmete töötlemine

Sellel õiguslikul alusel töötleme andmeid siis, kui see on vajalik Teiega sõlmitud lepingu, st Oksjonikeskkonna kasutajatingimuste, täitmiseks.

 • Ideal Autole seadusega pandud kohustuse täitmiseks vajalik andmete töötlemine

Teatud juhtudel on meil seadusest tulenev kohustus teie andmeid teatud viisil töödelda (nt raamatupidamise alusdokumentide säilitamine). Sellisel juhul ei saa ei meie ega ka teie andmete töötlemist mõjutada.

 • Ideal Auto õigustatud huvist lähtuv isikuandmete töötlemine

Õigustatud huvi tähendab seda, et me ei pea teie andmeid töötlema otseselt lepingu täitmiseks ja meil ei ole ka seadusest tulenevat töötlemise kohustust, kuid ometi on meil vaja andmeid töödelda. Näiteks selleks, et arendada oma tooteid ja teenuseid – tehes teenuste analüüsi ja küsides kasutajate tagasisidet; vastu võtta õigeid ärilisi otsuseid – tehes statistikat, jne.

Kuna õigustatud huvi alusel toimuvaks andmetöötluseks ei ole me seaduse ega ka meievahelise lepinguga kohustatud, kuid me ei küsi selleks ka teie nõusolekut, siis on teil vastatavalt GDPR´ile õigus küsida meilt selgitusi sel alusel toimuva andmetöötluse kohta ning esitada meile vastuväide, kui leiate, et teie andmete töötlemine õigustatud huvi alusel riivab ülemääraselt teie õiguseid.

 • Teie nõusolekul põhinev isikuandmete töötlemine

Teatud juhtudel, kui andmete töötlemine on Teie valiku küsimus (nt otseturundusteadete ja pakkumiste edastamine SMS´i ja/või e-posti teel), siis küsime selleks Teie nõusolekut. Kui andmete töötlemise aluseks on Teie poolt antud nõusolek, siis teadke, et Teil on alati õigus oma nõusolek tagasi võtta, saates meile vastavasisulise teate e-posti aadressil [info@idealauto.ee]. Kui tegemist on otseturunduseks antud nõusolekuga, saate nõusoleku tagasi võtta „loobu postitustest“ lingi kaudu, mis on toodud iga turundusteate lõpus. Kui te oma nõusoleku tagasi võtate, lõpetame teie isikuandmete töötlemise eesmärgil, milleks olite nõusoleku andnud. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist nõusoleku alusel tehtud andmetöötluse seaduslikkust.

Alltoodud tabelis toome välja andmete kasutamise peamised eesmärgid ja õiguslikud alused.

 

Töötlemise eesmärk

 

Andmekategooriad

 

Õiguslik alus

Lepingueelsed suhted (nt kliendi päringutele vastamine) Tuvastamisandmed, kontaktandmed Õigustatud huvi
Oksjonikeskkonna kasutajatingimuste täitmine, kliendile tellitud teenuste osutamine, oksjonite korraldamine Tuvastamisandmed, kontaktandmed, teenuse andmed Lepingu täitmise vajadus
Oksjoni esemete ostu-müügilepingute sõlmimine, kliendi info edastamine oksjoni eseme müüjale Tuvastamisandmed, kontaktandmed, teenuse andmed Lepingu täitmise vajadus
Arveldused (arvete koostamine, esitamine ja maksete kogumine) Tuvastamisandmed, kontaktandmed, teenuse andmed, makseandmed Lepingu täitmise vajadus
Üldine turundus, tootearendus Teenuse andmed Õigustatud huvi
Kliendisuhte hoidmine, arendamine (lepingute sõlmimine, lepingu täitmisega seotud info edastamine) Tuvastamisandmed, teenuse andmed, kontaktandmed Lepingu täitmise vajadus
Raamatupidamine (sh raamatupidamise alusdokumentide säilitamine) Tuvastamisandmed, teenuse andmed, makseandmed, võlaandmed Seadusest tulenev kohustus Lepingu täitmise vajadus
Võlahaldus, sh nõuete loovutamine Tuvastamisandmed, kontaktandmed, teenuse andmed, võlaandmed Õigustatud huvi

 

Kliendile teenuste osutamist mõjutavate asjaolude ja sündmuste haldamine (informeerimine, kaebuste lahendamine) Tuvastamisandmed, teenuse andmed, kontaktandmed, võlaandmed Lepingu täitmise vajadus
Avaliku võimu organite ja riigiasutuste infopäringutele vastamine

 

Tuvastamisandmed, teenuse andmed, kontaktandmed

Seadusest tulenev kohustus
Otseturundus (Oksjonikeskkonna pakkumised, uudiskirjad) Kontaktandmed Nõusolek
Isikuandmete avaldamine meie teenusepakkujatele vastavalt nende teadmisvajadusele Tuvastamisandmed, teenuse andmed, kontaktandmed Õigustatud huvi

Suheldes Teie kui ärikliendi esindajana, kasutame Teie isikuandmeid selleks, et sõlmida ja täita lepinguid Ideal Auto ja Teie tööandjaks oleva juriidilise isiku vahel ning võimaldada sellega seonduvat infovahetust. Sellisel juhul on andmete töötlemise aluseks Ideal Auto õigustatud huvi.

Õigustatud huvi tähendab seda, et me ei töötle Teie andmeid Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (leping sõlmitakse juriidilise isikuga) ja meil ei ole ka seadusest tulenevat töötlemise kohustust, kuid ometi on meil vaja andmeid töödelda, sest teisiti ei saaks juriidiliste isikute vahel suhtlemist toimuda.

 

4. Kellele me Teie andmeid avaldame?

Juhul, kui see on isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks vajalik või kui oleme selleks seaduse alusel kohustatud, avaldame Teie andmeid vajalikus ulatuses kolmandatele isikutele.

 • Oksjonieseme müüja: avaldame Teie andmeid Oksjonieseme müüjale, kui Teie olete oksjoni võitja, teie ja oskjonieseme omaniku vahel ostu-müügilepingu vormistamiseks ja täitmiseks.
 • Teenuse pakkujad: kui see on meile teenuse osutamiseks vajalik, nt Oksjonikeskkonna veebiplatvormi pakkuja [ARK, Pangad].
 • Avaliku võimu organid ja valitsusasutused (nt PPA, Andmekaitse Inspektsioon): kui me oleme seadusega kohustatud seda tegema või andmete jagamine on vajalik meie õiguste kaitseks;
 • Professionaalsed nõustajad: audiitorid, advokaadid, raamatupidajad ja muud nõustamisteenust pakkuvad isikud;
 • Kolmandad isikud seoses ettevõtte tehingutega: Aeg-ajalt võime jagada Teie andmeid kolmandate isikutega korporatiivse tehingu, näiteks ettevõtte või selle osa müügi raames teisele ettevõttele. Samuti ühisettevõtte loomise, ühinemise või muul viisil ettevõtte reorganiseerimise raames.

Me ei hoia teie isikuandmeid väljaspool Euroopa majanduspiirkonda ega edasta andmeid väljaspoole Euroopa majanduspiirkonda.

 

5. Kui kaua me Teie andmeid säilitame?

Teie isikuandmeid säilitame seni, kuni see on kohalduva seadusega nõutud või vajalik käesolevates andmekaitsetingimustes kirjeldatud töötlemise eesmärkide saavutamiseks. Kriteeriumid, mida kasutame erinevate isikuandmete kategooriate säilitamisperioodi määramiseks on järgmised:

 • kas olete Oksjonikeskkonna registreeritud klient või mitte;
 • kas on lepingulisi (Oksjonikeskkonna kasutajatingimustest tulenevaid) või seadusest tulenevaid kohustusi, mis nõuavad meilt andmete säilitamist teatud aja jooksul;
 • kas on olemas mõni käimasolev või ähvardav juriidiline vaidlus või nõue (kas meie või Teie poolne), mis on seotud Oksjonikeskkonna kasutamise või oksjoniesemega, või mis on muul viisil seotud meievaheliste suhetega;
 • kas mõni kohaldatav õigusakt lubab teatud säilitamisperioodi;
 • milline oli andmete säilitamise ootus andmete meile esitamise

Lisaks võime töödelda andmeid koondatud või anonüümseks muudetud vormingus, näiteks analüüsi ja statistilistel eesmärkidel oma teenuste täiustamiseks ja arendamiseks.

Kui soovite oma isikuandmete säilitamise kohta rohkem teada saada, saatke päring käesolevate andmekaitsetingimuste punktis 1 toodud e-posti aadressile.

 

6. Millised on teie õigused seoses oma andmetega?

Õigus andmetega tutvuda – Teil on õigus teada, milliseid andmeid teie kohta kogume, millisel eesmärgil neid töötleme, kellele andmeid avaldame, kui kaua andmeid säilitame ning millised on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemise piiramise, andmete parandamise, kustutamise ja töötlemisega. Teie taotlusele vastamiseks peame kõigepealt tuvastama teie isiku, et vältida andmete jagamist volitamata isikutele. Meil on õigus vastata teie taotlusele 30 päeva jooksul.

Õigus andmete parandamisele – Teil on õigus nõuda teid puudutavate isikuandmete parandamist, juhul kui need on ebaõiged või mittetäielikud.

Õigus andmete kustutamisele – teatud juhtudel on teil õigus nõuda, et me Teie isikuandmed kustutaksime, seda eelkõige siis, kui teie andmete töötlemise aluseks on Teie poolt antud nõusolek ja Te võtate selle tagasi.

Õigus töötlemise piiramisele – Teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite andmetöötluse osas).

Õigus esitada vastuväiteid – Teil on õigus esitada vastuväiteid sellisele andmete töötlemisele, mille aluseks on Ideal Auto õigustatud huvi. Vastuväite esitamisel lõpetab Ideal Auto Teie isikuandmete töötlemise, v.a juhul kui tõendame, et Teie isikuandmeid töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles Teie kui andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil.

Õigus andmete ülekandmisele – juhul, kui teie isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul või meiega sõlmitud lepingul ja andmeid töödeldakse automatiseeritult, siis on teil õigus saada struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul teid puudutavaid isikuandmeid, mida olete meile esitanud. Samuti on teil õigus nõuda, et Ideal Auto edastaks andmed otse teisele teenusepakkujale, kui see on tehniliselt võimalik (st teine teenusepakkuja on võimeline neid edastataval kujul vastu võtma).

Kui soovite mõnda eespool nimetatud õigust kasutada, palun võtke meiega ühendust andmekaitsetingimuste punktis 1 toodud e-posti aadressil.

 

7. Õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile ja kohtule

Kui soovite täiendavat informatsiooni seoses oma isikuandmetega või õiguste kasutamisega, siis palun võtke meiega ühendust andmekaitsetingimuste punktis 1 toodud e-posti aadressil.

Kui siiski leiate, et Teie isikuandmete töötlemine rikub isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid, siis on teil õigus pöörduda oma õiguste ja huvide kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.